MAGIE


Artikel is geschreven door Tom

Magie is een element dat door de elfen naar de wereld van de twee manen is gebracht en alleen elfen zijn in staat om magie te gebruiken, alhoewel het niet ondenkbaar is dat de oorspronkelijke bewoners, de mensen, zich ook ooit zullen ontwikkelen tot wat de elfen zijn. In de Jink reeks zien we reeds een aantal mensen die wat zwarte magie bezitten.

Met de trollen en de bewaarders is hetzelfde het geval, zij bezitten ook geen magie. Het inspinnen van de bewaarders kun je niet tot magie rekenen.

Elfmagie is zoals elektriciteit en warmte een vorm van energie, maar dan veel subtieler. Net zoals het opslaan van elektriciteit in een batterij en warmte in een thermosfles kan de magie ook worden opgeslagen en gebruikt worden wanneer dat nodig is, maar, in tegenstelling tot warmte en elektriciteit zal de magie bederven wanneer het lang niet gebruikt wordt, zoals bij opgeslagen voedsel.
Elke elf heeft de mogelijkheid van magie in zich, maar bij sommige zullen de tekenen zich nooit openbaren. In sommige stammen, zoals het Zonnevolk, zijn de basiskrachten, zoals zenden, bijna geheel verdwenen. Alleen door veel gebruik en oefenen worden deze krachten fris gehouden.
Wolfrijders gebruiken de zendkracht veelvuldig, maar het Zonnevolk is hierin totaal uit vorm geraakt en de meeste zullen zelfs, al zouden ze veel gaan oefenen, nooit goed kunnen zenden. De kinderen van het Zonnevolk die door de Wolfrijders worden getraind kunnen wel leren zenden, maar voor hun ouders is het bijna onmogelijk.

Theoretisch gezien zou elke elf alle verschillende vormen van magie kunnen beheersen, maar in de praktijk is dit vrijwel uitgesloten. Sommige elfen beheersen een bepaalde magie heel goed, zoals genezen, boom-, rots- en vlees vervormen en hebben totaal geen aanleg voor andere krachten. Soms is een traumatische gebeurtenis nodig om een kracht in zichzelf te ontdekken en soms kan een kracht geopenbaard worden door veel te oefenen, zoals bij Rayek het geval is. Ook de terugkeer van het Paleis heeft bij vele tot een openbaring van hun krachten geleid, zoals bij Ahdri, of tot een versterking van de reeds aanwezige kracht, zoals bij Roodlans.

De magie van de elfen kan worden verdeeld in twee verschillende vormen. Ze kunnen simpelweg worden verdeeld in telepathische (gedachtenoverbrenging) en telekinetische (laten bewegen of verplaatsen van voorwerpen zonder aanraking) krachten. Het is echter wel zo dat de elfen veel variaties op deze krachten bezitten maar geen enkele elf heeft de mogelijkheid om elke variatie onder zijn commando te hebben.

 
Elfquest Magic
 
TELEKINETISCHE KRACHTEN
 
.

Genezen;

Kan gevonden worden bij: de Allerhoogsten, de bewoners van de Blauwe Berg, de Wolfrijders en het Zonnevolk.
Bereik: Aanraking.
Krachten die hieruit kunnen voortkomen zijn: Anti genezen, Vleesvervorming en Afschermen.

Slechts weinige elfen bezitten deze kracht, zelfs de voorouders van de elfen bezaten niet allemaal deze kracht. Het is echter wel zo dat elke elfenstam een genezer heeft, op de Teruggangers na, maar dat is natuurlijk een verhaal apart.
Door het vele gebruik van deze gave zal de kracht van de desbetreffende elf toenemen.

 
.

Anti Genezen;

Kan gevonden worden bij: enkele genezers.
Bereik: Ruim 900 meter.
Anti-genezen is datgene wat we Winnowill bij Snijer hebben zien doen en Leetah bij Rayek en kan worden omschreven als het tegenovergestelde van genezen.

 
.

Vleesvervorming;

Kan gevonden worden bij: Alle genezers.
Bereik: Aanraking.
Vleesvervorming kan een onderdeel zijn van een genezing, maar kan hier ook los van staan zoals bij Tyldak die door Winnowill is vervormt tot wat hij nu is. Let er wel op dat vleesvervorming niet hetzelfde is als vormverandering zoals bij Timmain die zichzelf veranderde in een wolvin.

 
.

Vormverandering;

Kan gevonden worden bij: Allerhoogsten (met name de voorouders van de Zeeëlfen) en elfen met bijna gelijkwaardige krachten (Winnowill).
Bereik: Eigen lichaam.
Vormverandering is anders dan vleesvervorming in zoverre dat bij vormverandering het gehele lichaam wordt verandert in een totaal andere levensvorm. Het bekendste geval is natuurlijk Timmain, maar ook de verandering van Winnowill van elf naar mens is hiervan een voorbeeld.
Een ander verschil tussen vleesvervorming en vormverandering is dat vleesvervorming passief is, degene die wordt vervormd doet zelf niets, en vormverandering actief is -de elf verandert zichzelf.
Het laatste verschil is dat vleesvervorming enkel en alleen bij genezers kan voorkomen.

 
.

Boom/plantvervorming;

Kan gevonden worden bij: Enkele Wolfrijders, andere bosbewoners en Allerhoogsten.
Bereik: ruim 25 meter.
Deze kracht manipuleert planten te groeien naar de vormen die de elf in zijn gedachten heeft. Alhoewel deze kracht enkel bekend is bij de Wolfrijders die deze kracht boomvervorming noemen is het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Toendra elfen ook gebruik maken van deze kracht om kleine bosjes en planten te vervormen. Voor de Wolfrijders is het van essentieel belang dat er zich een boomvervormer onder de stamleden bevind in verband met hun leefgewoonten (het leven in bomen).

 
.

Rotsvervorming;

Kan gevonden worden bij: Allerhoogsten, Zonnevolk (en andere woestijnvolken) en de Glijders.
Bereik: ruim 25 meter.
Deze kracht is gelijk aan plantvervorming op het feit na dat rotsen niet kunnen groeien. De rotsvervormer kan alleen de vorm van de rots veranderen en dus niet het volume.

 
.

Vuurstarten;

Kan gevonden worden bij: Allerhoogsten.
Bereik: ruim 2,5 meter.
Voor zover bekend komt vuurstarten niet meer voor onder de huidige elfen. De pogingen van enkele eerstgeborenen resulteerden in Madcoils "geboorte". Lord Voll kan zich echter wel herinneren dat enkele van zijn stamleden half slaagden in het maken van vuur, maar we kunnen er jammer genoeg niet vanuit gaan dat deze herinneringen waar zijn -het is namelijk zo dat Lord Voll dacht dat hij een Allerhoogste was, het geen dus niet waar bleek te zijn. De herinneringen die hij had konden dan dus ook die van Allerhoogsten zijn en niet die van hemzelf.

 
.

Zweven/Glijden;

Kan gevonden worden bij: De Glijders (bewoners van de Blauwe Berg), Allerhoogsten en het Zonnevolk (met name Rayek).
Bereik: ruim 25 meter.
Met deze kracht kan iemand zichzelf, iemand anders of een voorwerp door middel van zijn mentale kracht laten zweven. Met bereik wordt hier de afstand van de elf tot het voorwerp bedoeld; op 25 meter afstand kan de desbetreffende elf nog het voorwerp oplichten en laten zweven.

Elfquest Timmain and Skywise
TELEPATISCHE KRACHTEN
 
.

Zenden;

Kan gevonden worden bij: Alle elfstammen.
Bereik: erg verschillend (900 meter tot 9 kilometer).
Van alle magische krachten is het zenden veruit de bekendste en tevens meest gebruikte. Deze kracht maakt het voor een elf mogelijk om over redelijk grote afstanden te communiceren met een andere elf.
In theorie bestaan er twee verschillende vormen van zenden, met name open -en gesloten zenden. Wanneer een elf "open" zend kan elke elf die in staat is om te zenden deze boodschap ontvangen, een "gesloten zenden" kan enkel door diegene ontvangen worden waarvoor de boodschap bestemd is.

Wanneer we zenden in procenten uitdrukken kan gezegd worden dat vrijwel al de Wolfrijders 100% zendkracht bezitten, het Zonnevolk op zo'n 20% (gemiddeld) zit en de Teruggangers vrijwel 0% zendkracht bezitten.
Er zijn echter ook elfen die meer dan 100% zendkracht bezitten, deze elfen zijn in staat om gesloten zendboodschappen (die dus niet aan hun gericht zijn) te onderscheppen. Van Winnowill is bekend dat ze door de jaren heen haar zendkracht heeft ontwikkeld tot 180%, dit houdt m dat ze "gesloten zenden" voor 80% kan onderscheppen. Een elf die dus 200% zendkracht bezit kan dus privé gesprekken volledig onderscheppen, maar zover bekend bezit geen enkele elf zoveel zendkracht.

Wat het bereik betreft kan gezegd worden dat een inwoner van Zorgeloos over een afstand van zo'n 900 meter een bericht kan verzenden/ontvangen, een Wolfrijder daarentegen bereikt met gemak de 9 kilometer. Het is echter ook zo dat wanneer elfen een gezamenlijke boodschap verzenden het bereik vrijwel onbeperkt kan worden. Dit feit zou wel eens een interessant onderwerp kunnen gaan worden als je bedenkt dat wanneer al de elfen die op Abode (Wereld van de Twee Manen) rondlopen hun krachten bundelen een gezamenlijk zendkracht zouden krijgen die tot in de uithoeken van het heelal bereikbaar zou moeten zijn -zo zouden ze hun soortgenoten kunnen bereiken...

 
.

Astrale projectie;

Kan gevonden worden bij: Het Zonnevolk (Savah), Geelhaar, de Glijders en de Allerhoogsten.
Bereik: bijna 100.000 kilometer.
Deze kracht is superieur aan het zenden. In plaats van uitwisseling van gedachten verlaat de elf nu zijn/haar lichaam om op zoek te gaan naar een andere uitgetreden geest. Het lichaam is gedurende de uittreding niets meer dan een lege schelp. Het is echter niet zo dat bij astrale projectie de krachten gebundeld kunnen worden zoals bij het zenden in de sfeer van vergroting van het bereik.
Het nadeel van astrale projectie ten opzichte van zenden is dat bij eerstgenoemde de geest vastgehouden kan worden door een andere, sterkere geest zoals bij Savah en Winnowill. Wanneer dit vast houden te lang duurt kan het lichaam van de elf sterven. Ook wanneer de geest uittreedt ten gevolge van een sterfgeval kan de geest vastgehouden worden door een andere elf (een voorbeeld hiervan is het vasthouden van de geest van de overlede Winnowill door Rayek).

 
.

Magie voelen;

Kan gevonden worden bij: Alle elfstammen.
Bereik: Van aanraking tot ruim 2,5 kilometer.
De gedachte dat enkel Geelhaar magie kan voelen is een verkeerde gedachte, het is echter wel zo dat bij Geelhaar deze gave tot in de perfectie ontwikkeld is. Wanneer een elf een magische kracht bezit kan Geelhaar dat voelen, ook wanneer op een bepaalde plaats maar weinig magie is gebruikt voelt hij dat.
Van Wolfrijders is bekend dat ze vrijwel allemaal kunnen voelen wanneer een boom vervormt is geweest door een boomvormer, evenals ze konden voelen dat Madcoil door magie was ontstaan.

Het magie voelen hangt vooral af van de hoeveelheid kracht dat is gebruikt bij de desbetreffende handeling (bijvoorbeeld boomvervormen). Stel dat een boomvervormer slechts één tak heeft vervormt voor het maken van bijvoorbeeld een boog dan zullen de meeste elfen geen magie voelen, Geelhaar wel.
Wat betreft de afstand zal Geelhaar al op zo'n 2,5 kilometer afstand al de magie voelen terwijl anderen het object aan zullen moeten raken om pas de magie te voelen.

 
.

Hypnose of geestverdoving;

Kan gevonden worden bij: Het Zonnevolk (Rayek en Savah), de Glijders (Winnowill) en de Allerhoogsten.
Bereik: 10 meter.
Hypnose of geestverdoving is vrijwel gelijk aan de hypnose die wij kennen bij hypnotiseurs. Het verschil, zo zou je kunnen zeggen, zit'm in de snelheid van het onder hypnose brengen. Bij elfen die deze kracht bezitten is slechts één blik voldoende terwijl bij mensen een aantal minuten nodig is om een persoon onder hypnose te kunnen krijgen. Elfen die kunnen hypnotiseren kunnen deze kracht toepassen bij zowel elfen en mensen als dieren. Wanneer een elf iemand heeft gehypnotiseerd kan hij door middel van zenden de elf, mens of dier. laten doen wat hij wilt. Van Rayek is bekend dat hij vaak Zwoets hypnotiseerde zodat deze dieren van dienst konden zijn voor het Zonnevolk, van Winnowill is bekend dat ze vaak mensen hypnotiseerde om ze zo voor haar te laten werken ten tijde van de Blauwe Berg.

 
.

Schilden;

Kan gevonden worden bij: Alle genezers.
Bereik: Aanraking.
Schilden is de kracht om door middel van iemand vast te houden deze persoon te beschermen of af te schermen tegen het zogenaamde zwarte zenden, anti genezen of een andere vorm van een magische aanval. Het is ook mogelijk dat één genezer op hetzelfde moment meerdere personen af kan schermen, zolang er maar lichamelijk kontakt is. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk dat van Leetah die Sterkeboog afschermt tegen het zwarte zenden van Winnowill.

Zoals we weten bezit Zhantee een kracht die eveneens schilden wordt genoemd, we moeten hierbij de kanttekening maken dat dit niet hetzelfde is als het schilden van de genezers. Het schilden van Zhantee is in een aantal opzichten verschillend aan het schilden van de genezers. Ten eerste heeft Zhantee geen lichamelijk contact nodig om te schilden en ten tweede houdt zijn schild (ook?) materiële bedreigingen tegen. We weten echter niet of het schild van Zhantee iemand kan afschermen tegen zwarte zenden, anti genezen, etcetera.

 
Elfquest magic
 

www.elfquest.be

all Elfquest characters, stories, logos, situations and their distinctive likenesses are copyright and trademark by WaRP Graphics - Worldwide